Algemene voorwaarden

Bepalingen

 • Onder ‘klant’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee CenA-WebDesign een overeenkomst heeft afgesloten of dit zich voorgenomen heeft.
 • Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
 • Onder ‘intellectuele eigendomsrechten’ wordt verstaan: rechten op resultaten van menselijk vernuft waaronder begrepen: octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, kwekersrechten, topografie- of chipsrechten.
 • Onder ‘diensten’ wordt verstaan: het registreren van een domeinnaam bij een hiertoe bevoegde instantie en het hosten van een website.
 • Onder ‘overeenkomst’ wordt verstaan: elke contractuele band tussen CenA-WebDesign en klant die gericht is op het op verschaffen van diensten door CenA-WebDesign aan klant.
 • Onder ‘servers’ wordt verstaan: de software en hardware die door CenA-WebDesign en webhosting aan klant ter beschikking wordt gesteld in verband met het leveren van de afgenomen diensten.

1. Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, daaronder begrepen onderhandelingen, offertes en overeenkomsten tussen CenA-WebDesign en Klant. De toepasselijkheid van enige vorm van Algemene Voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien partijen deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.2 In geval van strijdigheid tussen de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden gelden de bepalingen uit de overeenkomst.
1.3 CenA-WebDesign behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden elektronisch (per e-mail) bekend gemaakt aan Klant en treden 1 maand na de bekend making in werken indien anders vermeld. Indien Klant niet akkoord gaat met de wijzigingen, behoud CenA-WebDesign zich het recht voor de Diensten per ingang van de nieuwe Algemene Voorwaarden te beëindigen, zonder enige teruggaaf van abonnementsgelden.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 De overeenkomst komt tot stand wanneer de toekomstige Klant een bestelling plaatst bij CenA-WebDesign en akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden, indien de toekomstige Klant niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden kan de bestelling niet worden behandeld.
2.2 Door CenA-WebDesign verstrekte leveringstermijnen worden enkel als inlichting verstrekt en zijn daardoor niet bindend. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3. Duur van de overeenkomst
3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimum van twaalf (12) maanden.
3.2 Klant kan een overeenkomst niet tussentijds beëindigen.
3.3 De duur van een overeenkomst voor een domeinnaam registratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie.
3.4 Een overeenkomst wordt na afloop van de in de overeenkomst overeengekomen periode, steeds stilzwijgend verlengd voor een periode van één (1) jaar, tenzij één van beide partijen de overeenkomst tenminste drie maanden voor het verstrijken van de overeengekomen periode per brief opzegt. Opzegging per e-mail is ook toegestaan, hierbij dient de Klant de betreffende inloggegevens en persoonlijke informatie te verzenden naar info@cena-webdesign.nl. Zijn deze niet voorhanden omdat CenA-WebDesign ook het webdesign en dus het beheer doet dan is een e-mail met het domein voldoende. De klant zal over zijn of haar opzegging een reply ontvangen ter bevestiging.

4. Vergoedingen
4.1 De door Klant te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld in de overeenkomst. Alle tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd, mits anders aangegeven.
4.2 CenA-WebDesign behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal de Klant hiervan dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien de Klant een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft hij het recht om binnen zeven dagen na de in dit artikel genoemde kennisgeving de overeenkomst waarop de tariefswijziging betrekking heeft schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van CenA-WebDesign genoemde datum waarop de tariefswijziging in werking zou treden. De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.

5. Betaling
5.1 Alle facturen zullen door Klant worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de Klant binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum betalen.
5.2 Wanneer de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Alle eventuele voortvloeiende kosten hieruit zijn voor rekening van Klant.
5.3 Indien de Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. Klant is in dat geval aansprakelijk voor alle voortvloeiende kosten aan de uit handen gegeven vordering.

6. Opschorting
6.1 Bij het achterwege blijven van betalingen is CenA-WebDesign gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te verbreken. CenA-WebDesign kan hierdoor niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten van de Klant. Indien het hosting betreft is CenA-WebDesign gerechtigd de website per direct te verwijderen, hierdoor kan CenA-WebDesign niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van enige data en/of e-mail.
6.2 Indien de Klant niet binnen de bepaalde periode de volledige betaling te voldoet de overeenkomst per direct te beëindigen, hierbij gelden de regels zoals genoemd in artikel 6.1
6.3 Indien het account van de Klant is gedeactiveerd door gebrekkige betalen kan deze nadat alle openstaande facturen zijn voldaan worden geactiveerd. De kosten die hieraan zijn verbonden bedragen eenmalig € 25,00.

7. Voorbehoud en eigendom van rechten
7.1 Alle aan de Klant geleverde materialen, zowel digitaal als natuurlijk blijven eigendom van CenA-WebDesign totdat alle verschuldigde bedragen aan CenA-WebDesign zijn voldaan, hiermee worden ook de kosten uit artikel 6.2 en 6.3 bedoeld.
7.2 Rechten worden aan de Klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de Klant de daarvoor bepaalde vergoedingen tijdig en volledig betaalt, hieronder vallen ook de kosten van artikel 5.2 en 5.3
7.3. Het is de klant verboden om de door CenA-WebDesign geleverde materialen, zowel digitaal als natuurlijk te reproduceren, verkopen dan wel schenken aan een ander.

8. Beschikbaarheid en beheer van de Dienst
8.1 CenA-WebDesign zal zich tegenover de Klant inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Dienst zo groot mogelijk te laten zijn. CenA-WebDesign zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.
8.2 CenA-WebDesign kan niet garanderen dat alle geleverde Diensten te allen tijde beschikbaar zijn voor Klant en/of derden.
8.3 CenA-WebDesign is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de Dienst, daaronder vallen via de servers van CenA-WebDesign verzonden (e-mail) berichten.
8.4 De Klant zal geen gebruik kunnen maken van de geleverde Diensten waarop CenA-WebDesign onderhoudt pleegt aan het benodigde materiaal. Klant zal tijdig worden ingelicht over het onderhoud. CenA-WebDesign zal trachten dit onderhoud plaats te laten vinden op tijden dat de Klant er de minste hinder van ondervindt, echter kan dit niet gegarandeerd worden. CenA-WebDesign kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gemiste inkomsten van de Klant op tijden van onderhoud.
8.5 CenA-WebDesign is met het oog gericht op behoud en/of verbeteringen van kwaliteit en/of de veiligheid van de dienst gerechtigd haar materiaal en haar dienstverlening aan te passen. Hieronder vallen openingstijden en de software samenstelling van de servers van CenA-WebDesign & Webhosting.

9. Verplichtingen van de Klant
9.1 De Klant is verplicht gebruik te maken van de afgenomen dienst conform de wet en eventuele regelgeving van toepassing op de afgenomen Dienst.
9.2 De Klant zal de afgenomen Dienst alleen gebruiken in overeenstemming met de door CenA-WebDesign opgelegde regels, instructies en beperkingen. De Klant zal nooit en te nimmer de privacy van derden schenden, zich discriminerend uitlaten over derden en het schaden van de openbare orden.
In het bijzonder zal de Klant:

 • Geen Intellectuele eigendomsrechten van derden schenden.
 • Geen onrechtmatige en/of strafbare gegevens verspreiden, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, en beledigende uitingen.
 • Zich geen toegang proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet gerechtigd is, hieronder vallen ook de servers van CenA-WebDesign & Webhosting.
 • Zich onthouden van het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), waarbij de Klant enige beveiliging doorbreekt of zich toegang verschaft door middel van gebruik van een valse sleutel en/of beveiligings gaten. Hieronder vallen ook de servers van CenA-WebDesign & Webhosting.
 • Zich onthouden van spamming; het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud.

9.3 De Klant is verplicht op de geleverde de Dienst op een dusdanige manier te gebruiken welke de werking van de servers van CenA-WebDesign niet belemmerd en de levering van de Dienst aan andere Klanten.
9.4 De Klant is verplicht om door CenA-WebDesign verstrekte aanmeldingsformulieren volledig en correct in te vullen. Onjuiste en onvolledige aanmeldingsformulieren worden niet in behandeling genomen.
9.5 Indien CenA-WebDesign op de gehuurde ruimte van de Klant data aantreft welke in strijd is met de Algemene Voorwaarden behoud CenA-WebDesign zich het recht deze zonder enig overleg te verwijderen en hier eventuele overheidsinstanties hierover in te lichten.
9.6 CenA-WebDesign houdt zich het recht voor om aan Klant de toegang tot de Dienst te ontzeggen indien Klant in strijd handelt met de voorgaande artikelen en de nog te volgen artikelen van deze Algemene Voorwaarden.
9.7 CenA-WebDesign zal wegens weigering van de toegang tot de Dienst op grond van dit artikel 10 nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Klant vrijwaart CenA-WebDesign voor alle aanspraken van derden met het oog op dit artikel.

10. Aanvraag domeinnamen
10.1 CenA-WebDesign bemiddeld alleen bij het registreren van een domeinnaam voor de Klant en zal de aanvraag voor het betreffende domein deponeren bij de verantwoordelijke instantie. Indien de verantwoordelijke instantie de aanvraag niet honoreren kan CenA-WebDesign hiervoor nimmer voor aansprakelijk worden gesteld.
10.2 Indien een aangevraagd domeinnaam door Klant niet meer beschikbaar is op het moment dat CenA-WebDesign de aanvraag indient bij de des betreffende instantie en deze wel beschikbaar was op het moment dat de Klant de aanvraag indiende bij CenA-WebDesign kan CenA-WebDesign op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen registeren van een domeinnaam.
10.3 Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van CenA-WebDesign & Webhosting, tenzij CenA-WebDesign hierover registratie formulieren ontvangt. Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Klant vrijwaart CenA-WebDesign tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam.

11. Aansprakelijkheid CenA-WebDesign & Webhosting
11.1 CenA-WebDesign kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en of beschadiging van enige data van de Klant welke bij onderhoud en/of een storing optraden. Klant vrijwaart CenA-WebDesign dan ook van elke manier van aansprakelijkheid.
11.2 CenA-WebDesign kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten door enige downtime van de servers en of onderhoud hieraan. Klant vrijwaart CenA-WebDesign dan ook van enige aansprakelijkheid.

12. Geheimhouding en gegevensverwerking
12.1 Zowel Klant als CenA-WebDesign zullen alle vertrouwelijke informatie welke zij uitwisselen strikt geheim houden en deze niet verstrekken aan derden.
12.2 De Klant geeft CenA-WebDesign hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een databestand die CenA-WebDesign aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd.
12.3 De Klant stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct marketing ten behoeve van Diensten van CenA-WebDesign & Webhosting. Indien Klant bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, kan hij dat te allen tijde schriftelijk aan CenA-WebDesign kenbaar maken.
12.4 De Klant kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van CenA-WebDesign zijn opgeslagen.
12.5 CenA-WebDesign spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

13. Overmacht
13.1 Geen van beide partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor enige aansprakelijkheid indien er sprake is van overmacht, onder overmacht valt: storingen in het datacenter van CenA-WebDesign & Webhosting, kabelbreuken in de verbindingen daarnaar toe of daarbinnen, brand, waterschade, aardbevingen, diefstal, telefonische storingen en storingen aan de apparatuur van CenA-WebDesign & Webhosting.

Reacties zijn gesloten.